Salgsvilkår

Gjeldende for fredrikstromme.no.
Salgsvilkår sist oppdatert 16.03 2023.

1. Partene

Selger er Fredrik Strømme fotografi, Ulavegen 5, 7045 Trondheim.
kontakt@fredrikstromme.no, tlf 47 92 34 00, org nr 983 779 263 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og eller påmeldingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Betalingen

Betalingsfristen fremgår av fakturaen.
Ved online kurs, skal faktura innbetales før kursets start.
Ved konfirmantfoto, portrettfoto og dyrefoto skal oppdraget være betalt før høyoppløselige bilder sendes til kjøperen.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Påmelding til online kurs i Photoshop eller Lightroom er bindende, men kjøperen kan avbestille senest 6 (seks) dager før kursstart og få 100% refusjon.
Avbestilling når det gjenstår mindre enn 6 dager til kurset, gir kjøperen ingen refusjon.
Kjøperen som ikke avbestiller senest 6 dager før kursstart og heller ikke har betalt faktura, vil måtte betale kursets pris i etterkant.
Dette er også gjeldene ved påmelding hvor man ikke skal være med på selve kurset, men for å kunne laste ned kurs filmer.

Ved forsinket betaling vil det først bli sendt ut purring.
Hvis purring heller ikke blir betalt, overlates saken til inkassoselskapet Kravia.

3.1 Copyright

Såfremt ikke noe annet er avtalt på forhånd er bruk av konfirmantfoto, portrettfoto, dronefoto, dyrefoto og naturfoto til print eller sosiale medier ikke tillatt før oppdraget er betalt og betaling er registrert på konto.
Misbruk av dette, anses som brudd på opphavsloven og kan bli fulgt opp.

4. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Online kurs i Photoshop eller Lightroom gjennomføres kun ved minimum 5 påmeldte.

Etter endt online kurs, vil deltagerne kunne laste ned kurs filmene i sin helhet til eget bruk.
Videre spredning av filmene til uvedkommende er ikke tillatt og anses som brudd på copyright loven.

4.1 Markedsføring

Fredrik Strømme fotografi forbeholder seg retten til å bruke bildene til markedsføring på nettside og sosiale medier dersom ikke annen beskjed er gitt.

5. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

6. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

7. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Fotograf i Trondheim » Salgsvilkår